OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLER İÇİN DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLER İÇİN DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Otizm Eğitim Programı, otizmli çocukların özellikleri ve eğitsel gereksinimleri göz önüne alınarak; 3-6 yaş, 7-11 yaş, ve 12-15 yaş şeklinde üç ayrı gelişim evresine göre düzenlenmiştir. Otizmli çocukların bağımsız yaşayabilmeleri, davranış problemlerinin azaltılarak gereksinimleri olan becerileri kazanabilmeleri doğru yöntemlere dayanan eğitimle sağlanabilmektedir. Sevgi, sabır ve anlayışla yoğrulan, eğitimle de desteklenen bir yaklaşım tek tedavi şekli olarak görülmektedir

Kurumumuzda öncelikle çocuklara, OSB’nin bulunma derecesini DSM 5 ölçütleri uyarınca gereksinim duyduğu yardımın düzeyine göre ortaya koyan,  Uyarlanmış Otizm Davranış Kontrol Listesi(U-ODKL) doldurulmaktadır. Hafif, orta, yüksey düzey olarak belirlenmesinin ardından da Eğitimsel Değerlendirme Aracı(EDA) yapılmaktadır. Bu doğrultuda da çocuğun ihtiyaçları belirlenmiş olup bireyselleştirilmiş eğitim programları(BEP) hazırlanmaktadır. Bireysel eğitim programı, temel program içerisindeki çocuğun gelişimine uygun olarak seçilen becerilerden oluşturulmaktadır. Bu nedenle program, öğretmenimizin mevcut duruma göre yorumlayıp uygulayabileceği şekilde hazırlanmış olup, öz bakım becerilerinden ifade edici dil becerilerine, alıcı dil becerilerinden sosyal becerilere kadar değişik gelişim alanlarındaki becerileri kapsamaktadır.

 OTİZM VE OTİZMLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

A-OTİZM

1- Otizmin ortaya çıkma sıklığı 30 aylıktan önce görülmektedir.         

2- Çocukların konuşma ve dil gelişiminde belirgin bir gecikme söz konusudur

3- Zihinsel gelişimle ilişkisi olmayan, ancak sosyal gelişimle ilgili bir yetersizlik söz konusudur.                                                     4- Belirgin davranışları arasında kalıplaşmış oyun, aynılığı koruma ve değişikliğe karşı tepki gösterme yer almaktadır.

a)Sosyal etkileşimdeki yetersizlik. 

1. Çevresindeki bireylerin farkında olmama.

 1. Kendisinin rahat ve güvenli olabileceği ortamı seçme becerisinin olmaması.
 2. Taklit davranışının yetersizliği ya da hiç olmaması.
 3. Sosyal oyun davranışının yetersizliği ya da hiç olmaması.
 4. Arkadaşlık ilişkilerindeki yetersizlik.

b) Dil, iletişim ve sembolik gelişimde normalden farklı olma.

 1.  Karşılıklı iletişimin olmaması.
 2. Sözel olmayan normal dışı iletişimin kurulması. Yaratıcılığın olmayışı.
 3. Sözel dilin kullanımındaki farklılık.
 4. Konuşmanın içeriği ve şeklinde normalden farklılık.
 5. Karşılıklı dialog kurmada yetersizlik.

c) İlgilerinin ve ilgilenilen etkinliklerin sınırlı sayıda olması.

 1.  Stereotip (kendiliğinden başlayan ve tekrar edilen) hareketler sergileme.
 2. Nesnelerin daha çok ayrıntılarıyla ilgilenme.
 3. Çevredeki değişikliklere karşı tepki gösterme.
 4. Günlük yaşamla ilgili alışkanlıkların değişimine karşı çıkma.
 5. İlginin son derece sınırlı olması

B- OTİZMLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ :  

1.Duyusal Özellikler :

a) İşitsel Uyarılara Karşı Tepkileri :

Seslere karşı çok değişik tepkiler gösteren otizmli çocukların, erken çocukluk döneminde bazı seslere hiçbir tepki vermemesi, çocukta işitme problemi olduğu düşüncesini çağrıştırmaktadır.

b) Görsel Uyarılara Karşı Tepkileri :

Otizmli çocukların insan yüzüne ve çevrelerindeki birçok nesneye bakmamalarına karşın, hareket eden, dönen ya da parlak olan bazı nesnelere çok uzun bakabildikleri, bazılarının zaman zaman ışıktan rahatsız oldukları hatta karanlık bir odada daha rahat ettikleri görülebilmektedir.

c) Acı, Sıcak, Soğuğa Karşı Tepkiler :

Bu tepkiler bazı çocuklarda acıyı, sıcağı ve soğuğu fark etmeme şeklinde ortaya çıkarken, bazılarında ise, soğuk suyla ellerini yıkarken ağlama, eline iğne battığı zaman çığlık atma gibi aşırı duyarlılıklar şeklinde de görülebilmektedir.

d) Dokunulmaya Karşı Tepkiler :

Herhangi bir kimse tarafından dokunulmaya, kucağa alınmaya tepki gösteren otizmli çocuklar, fiziksel teması reddetmekte ve çevreleriyle ilişki kurmaktan kaçınmaktadırlar. Otizmli çocukların çevrelerindeki duyusal uyarılara çok farklı tepkiler vermelerine karşın, yeni bir nesneyi genellikle koklayarak, yalayarak ve parmaklarını üzerinde gezdirerek tanımaya ve keşfetmeye çalıştıkları gözlenmektedir.

2.Motor Gelişim Özellikleri :

Otizmli çocukların ip atlama, dans, yüzme gibi büyük kas motor becerilerin kullanılmasını gerektiren bazı hareketleri taklit etme yetilerinin çok az ya da hiç olmamasına bağlı olarak daha geç öğrendikleri görülmektedir. Kâğıt kesme, kutu içine küp atma ve ipe boncuk dizme gibi küçük kas motor becerilerinin de oldukça zayıf olduğu gözlenmektedir. Otizmli çocukların duruşlarında, ellerini kullanmada zaman zaman normalden farklı bir görünüm sergiledikleri görülmektedir. (Parmak uçlarında yürüme, belli hareketleri tekrar etme, tek ayağı üzerinde ileri geri sallanma, kendi etrafında dönme vb.) Bununla birlikte hiperaktif (çok hareketli) veya hipoaktif (az hareketli) olmaları da diğer motor davranış özellikleri olarak kabul edilmektedir.

2.Sosyal Gelişim Özellikleri :

 Kucağa alındığında sarılmama, annenin sesine tepki vermeme gibi davranışları gösteren otizmli çocukların çoğu, anneye bağımlılık davranışının yoksunluğunu göstermektedirler. Sevgi ve güvende olma gereksinimi yönüyle diğer bireylere fiziksel yakınlaşma davranışları görülmemektedir. Otizmli çocukların zamanlarının çoğunu tek başına oynayarak geçirdikleri ve anne-babaları ile iletişim kurmadıkları gözlenmiştir. Çevreyle ilgili en ufak değişikliklerin karşısında çok duyarlı olabildikleri halde insan yüzü ve karşılıklı iletişim bu çocuklar için çok az önem taşımaktadır. Otizmli çocuklarda oyun becerisi, sembolik düşüncenin kazanıldığı duyu motor döneme paralel olarak gelişmemektedir. İletişim ve hayal gücünden yoksun olmaları nedeniyle diğer çocukların oyununa katılmazlar.

3.Dil ve İletişim Özellikleri :

 1. Sözel Olmayan İletişim :

Temel duyguları (mutluluk, üzüntü vb.) ifade etmede güçlük, karşısındaki kişinin yüzüne ve gözüne bakmama, karşılıklı iletişim kurmak istemediğinde bağırma, vurma, çığlık atma gibi özellikler göstermektedirler.

 2. Sözel İletişim :

Otizmli çocukların dil gelişimlerinde, hiç konuşmama, sadece bir-iki kelime söyleme, çok kelimeyle anlamsız konuşma, ekolali konuşma, zamirleri karıştırma, konuşulanları anlamada güçlük çekme, gramer bozuklukları ve telâffuz güçlüğü gibi özellikler görülmektedir.

 1. Zihinsel Gelişim Özellikleri :

Otizmli çocukların zekâ düzeylerini belirleyen testleri kullanmada güçlükler olması ve bu çocukların testlerde düşük performans göstermeleri zekâ bölümlerinin tespitini zorlaştırmaktadır. Son yapılan araştırmalar temel problemin zihinsel gelişim alanında olduğunu belirtmekte ve bu konudaki tartışmalar zihinsel yetersizliğin birinci olarak dil ve iletişim problemlerine yol açtığı, ikinci olarak da davranışsal ve duyusal güçlüklere neden olduğu yönünde yoğunlaşmaktadır.

 1. Davranış Özellikleri :

İnsana karşı tepkisiz davranma, sosyal etkileşimlerden geri çekilme gibi davranış özellikleri olduğu belirtilebilir.

a)Duygusal Tepkiler:

1) Özel Korkular : Sudan korkma, ayakkabı ayağını sıktığı için ayakkabı giymeyi istememe gibi.

2) Tehlikelerin Farkında Olmama : Yüksek bir duvarın üzerinde yürüme vb.

3) Nedensiz Gülme ve Ağlama Davranışları Gösterme.

4) Değişikliklere Karşı Tepki Gösterme : En küçük bir değişiklik onların sevinç çığlıklarına ya da öfke nöbetlerine yol açabilmektedir.

 1. b) Davranış Problemleri : Öfke nöbetleri, çevresine zarar verici davranışlar, kendisine zarar verici davranışlar, stereotip vücut hareketleri (kendiliğinden başlayan hareketler) otizmli çocuklarda görülen davranış problemleridir.

Özel Beceriler : Bunlar genellikle konuşma becerisi soyut anlam içermeyen türden becerilerdir. Otobüs hareket saatleri, sayılar vb. ayrıntılar ilgili bazı görsel yetenekler şeklinde de ortaya çıkabilmektedir. Kendi kendine okuma-yazma öğrenebilme, okuduğunu anlamasa da akıcı bir şekilde okuyabilme, kısa sürede ezberleyebilme gibi iyi bir belleğe sahip olan erken gelişmiş kavramsal veya görsel-moto

Yukarıda yazan tanımlar ve açıklamalar doğrultusunda kurumuzda deneyimli ve uzman kadromuz ,otizmli çocuklarımızla bireysel farklılıkları göz önünde tutarak bir çok özel teknik ve yöntemle çalışmaktadır.Davranışçı terapiler ile erken müdahale,  otizm belirtilerinin silikleştirilmesinde ciddi önem arz etmektedir. Kurumumuzda otizmli çocuklarımıza Uygulamalı Davranış Analizi uygulanmaktadır. Beraberinde eğitim sürecine aileler de dahil edilerek çocuğun sadece kurumda değil okulda ,evde veya dışarıdaki günlük yaşantısı da eğitime dahil edilmektedir. Bu sebeple unutulmamalıdır ki otizmde eğitim programı ve bu programı uygulayacak uzman eğitimci büyük önem taşımaktadır.

 

İletişim Formu